ประวัติพระครูวรกิจจาทร

ประวัติพระครูวรกิจจาทร

เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ


ชื่อ   พระครูวรกิจจาทร ฉายา จกฺกวโร    อายุ  ๖๓    พรรษา ๓๗ วิทยฐานะ น.ธ. เอก
วัดปากบ่อ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ และเจ้าคณะเขตสวนหลวง
สถานะเดิม   ชื่อ ถวัลย์ นามสกุล นาคพิมพ์ สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เกิดวัน ๓ ฯ๑๓ ๓ ปีมะเมีย
วันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่บ้านโคกหินช้าง ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา บิดา นายบุญทัน นาคพิมพ์ มารดา นางจันทร์ นาเก่า
อุปสมบท   วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่วัดสาหร่าย ตำบลส่าหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
พระอุปัชฌาย์
พระครูสุวรรณธาดา วัดบ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
พระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการประพันธ์ วัดตูมใหญ่ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
พระอนุสาวนาจารย์
พระอธิการอำพร วัดสองพี่น้อง ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
วิทยฐานะ   พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้นักธรรม ชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดโคกหินช้าง สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับประกาสนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ( พม. ) จากกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
งานการปกครอง   พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระวินยาธิการประจำเขตสวนหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นรักษาการเจ้าคณะแขวงสวนหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะแขวงสวนหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นรักษาการเจ้าคณะเขตสวนหลวง และ เป็นเจ้าคณะเขตสวนหลวง
สมณศักดิ์  

พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรม ในพระราชรัตนเมธี ที่ พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรม ในพระพรหมเวที ที่ พระครูวิมลสรกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวงชั้นโท ในราชทินนาม ที่ พระครูวรกิจจาทร
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขตชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ที่ พระครูวรกิจจาทร
 

 

           วัดปากบ่อภายใต้การนำของพระครูวรกิจจาทร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท่านได้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตลอดจนได้มีส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เช่นได้มีการส่งพระภิกษุสามเณรเข้าไปสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในเขตสวนหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง การศึกษาทางโลก ได้เปิดโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อขึ้นโดยอยู่ภายใต้การอุปถัมถ์ของท่าน โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นสถานที่รองรับบุตรหลานของผู้ที่มีรายได้ต่ำสำหรับคนชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนบุตรหลานของผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดที่มาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพฯ และได้เปิดศูนย์การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ระดับ ปวช.และ ปวส. อีกด้วย

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและวัดปากบ่อ FM 91.75 MHz
( คลื่นส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม )
สถานที่ตั้งของสถานีวิทยุฯ   ตั้งอยู่ที่ อาคารสถานีวิทยุ ( ด้านหลังพระอุโบสถ )
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถานีวิทยุฯขึ้น
  1 เพื่อเผยแผ่ธรรมะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการรับฟัง
  2 เพื่อประกาศข่าวงานบุญกุศลของทางวัดปากบ่อ และวัดต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียง งานพระศาสนาตลอดจนข่าวกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษา เป็นต้น
  3 เพื่อเผยแผ่อนุรักษณ์ส่งเสริม ศิลป วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงาม ของท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามของประเทศไทย
  4 เพื่อเป็นที่รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสร้างสรรค์ต่อสังคม ของประชาชนทั่วไป

 

วัดปากบ่อ
เลขที่ ๓๓๓ ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนสุขุมวิท ๗๗
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์ ส่วนกลาง : 0-2348-4925

- - -
สถานนีวิทยุฯ วัดปากบ่อ FM91.75MHz
โทรศัพท์ :  0-2348-4701
โทรสาร :  0-2349-1705
สายด่วน :  09-4565-2519
 08-4567-9175